Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Jesteśmy takimi dorosłymi, jakimi chcieliśmy być nastolatkami
— M vs M.B

August 08 2018

Nie kiwnąłem nawet palcem by się znaleźć w takiej walce
Reposted byzupamarzen zupamarzen

August 07 2018

4081 3d05 500
Reposted bySy5Avadacadavra

August 06 2018

1349 69be 500
Roger Waters
9649 709c 500
6994 8f02
Reposted fromaniamy aniamy viaeffic effic
5823 7e67 500
Reposted fromorety orety viaeffic effic
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaeffic effic
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeffic effic
Reposted fromcorvax corvax viaeffic effic
9315 1e61 500
Reposted byxalzupacebulowaskillzmcflymatussNoizapotatoelolufoloca-blueberry
7470 2d6a 500
Reposted bymatuss matuss
7383 4f3b 500
Reposted bymylhyw mylhyw

August 05 2018

Nie mylmy frustracji seksualnej ze związkiem
— Woodstock 2018
Reposted bymylhyw mylhyw

August 01 2018

9290 b809 500
Reposted byAvadacadavra Avadacadavra
9285 ad7e 500
Niektórzy z użytkowników Androida zaczęli skarżyć się, że podpowiedzi pojawiające się w tworzonych przez nich wiadomościach niekoniecznie pasują do kontekstu. Gdy w treść wiadomości wpisywali angielski odpowiednik słów „usiądź na”, system Google’a podpowiadał „mojej twarzy”. Jeden z internautów o mało nie wysłał wiadomości o takiej treści do niańki swojego dziecka. W związku z wieloma zgłoszeniami Google obiecało usunąć kontrowersyjne połączenie słów z autopodpowiedzi. Firma tłumaczy też, że mimo starań o wyeliminowanie problematycznych słów, niektóre z kombinacji mogą prześlizgnąć się przez filtry. 
Reposted byMagoryanlittleburn
9225 af90 500
Reposted bysziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl