Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

7084 3209 500
7080 1d84 500
Look out my window and see it's gone wrong
Court is in session and I slam my gavel down
I'm judge and I'm jury and I'm executioner too
— Dirty Window
7051 e35b 500
7047 6f19 500
Reposted bygreywolfBabson
6952 79d0
Reposted byinzynier8agiennymaciekpSoulPLniedoskonalosc
It's just the beasts under your bed
In your closet, in your head
6893 4382 500
6863 4152 500
Wine is fine but whiskey's quicker
Suicide is slow with liquor
Take a bottle, drown your sorrows
Then it floods away tomorrow's
— Ozzy
6563 6a8c
6553 e244 500
Reposted byamoniak amoniak
6087 4dd6

March 19 2018

5707 277d 500
5446 9a8b 500
Reposted byinzynierradaetykimichalkoziolgreywolfjunior13LaColieplepleWhiteLightoutofmyheadverdantforceBabsonjanuschytrusirmelinadaaa93czinokpartyhardorgtfobudasstrzepyjabolmaxreloveutionBBartdeepbluexpiehusbanshe
5421 58f4
5415 7b6d 500
Pewnie, że się interesowali. Gdybym im powiedział, jaki ma tu powstać klub i ośrodek, od razu wybuchłby skandal. Bo co? Nago będą chodzić, seks grupowy uprawiać! Bezbożnicy! Jak ktoś pytał, to ucinałem rozmowę tekstem, że budujemy tu... burdel - śmieje się Robert. - Nie było oburzenia. Paradoksalnie łatwiej im chyba było przyjąć do wiadomości istnienie lokalu z paniami uprawiającymi najstarszy zawód świata niż fakt, że zakładaliśmy tu klub dla swingersów.
— JoeMonster
5367 79c1
5364 4282 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl