Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

9413 8a74
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
6700 c165
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
0082 426a
0055 6c02
0053 dc16 500
0051 fde7 500
0015 0c59 500
Miliony kolesi zaczynało pić po to, by zostać świetnymi pisarzami, udało się tylko jednemu. Teraz jeszcze więcej milionów kolesi zaczyna pić, próbując dociec, jak to się Bukowskiemu udało. On nie był zwycięzcą. On był błędem statystycznym
— Roger Ebert

May 25 2017

8993 9d0a 500

May 24 2017

6435 d4a6 500
3630 beaf 500
3128 1846 500

May 22 2017

5878 3f8b
Kiedy miałem 20 lat postanowiłem przeprowadzić z rodzicami poważną rozmowę. Wyznałem im, że jestem gejem i, że mam już od pewnego czasu chłopaka. Wyglądali na zszokowanych, kiedy ojciec zapytał mnie "a więc lubisz w pupę tak?". Byłem zniesmaczony tym pytaniem i mocno zdegustowany, ale potwierdziłem. Mój ojciec skwitował to słowami "to zupełnie jak Twoja matka".

— YAFUD
7291 9513 500
7043 b076 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl