Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

6721 5405 500
Reposted bysucznik sucznik
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viakatjie katjie
8133 aef5
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakatjie katjie
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viakatjie katjie
1136 4139 500
Reposted fromovtza ovtza viakatjie katjie
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakatjie katjie
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viakatjie katjie
6489 fa67
6430 1eea
6428 112b 500
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated vialovesweets lovesweets
9881 d44a 500

Napisałam bardziej wprost, że mam Ciebie, ale ty nie jesteś zazdrosny. Ona też ma chłopaka, też z nim teraz pisze.
— M vs K

April 18 2018

4471 d1e5 500
4465 a2ec 500
4175 eaa7 500
Większość facetów na seksualnym odwyku trwającym dłużej niż 48 godzin zmienia się w tępe, napalone goryle. To definitywna wada – według mnie nie ma wielu gorszych rzeczy niż zmiana w tępego, napalonego goryla.
— Korzyści płynące z braku masturbacji, vice.com
Reposted byisnotcominghome isnotcominghome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl